Month: Mayıs 2017

Mesleki Yeterlilik Nedir ve Neden Gereklidir ?

Mesleki Yeterlilik Nedir ve Neden Gereklidir ?

Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kural ve faaliyetleri kapsayan adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

30 Aralık 2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğine göre hazırlanmış olan ulusal yeterliliklerin seviyeleri, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik esaslarına ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine uyumludur. Avrupa Yeterlilik Çerçevesine  sekiz ana yeterlilik seviyesinden oluşur ve her bir seviye belli bilgi, beceri ve yetkinlikleri içerir. Genel olarak, seviye ne kadar artarsa, kişiden beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikler de bu oranda artmaktadır.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Nedir

Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ), yeterliliklerin anlaşılması ve karşılaştırılması için geliştirilen hayat boyu öğrenme politika aracıdır. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi yeterliliklerin işverenler, bireyler ve kurumlar tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlayarak, çalışanların ve öğrenenlerin yeterliliklerini diğer bir ülkede kullanabilmesinin yolunu açmakta, ülkelerin yeterlilik sistemlerinin birbirleriyle bağlantısını sağlayan ortak karşılaştırma aracı işlevi görmektedir.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ‘nin iki temel prensibi vardır:

 • Bireylerin ülkeler arasında hareketliliğini teşvik etmek
 • Hayat boyu öğrenmelerine yardımcı olmak

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, kıyaslama ve işbirliğini mümkün kılmak amacıyla oluşturulmuş bir üst çerçeve olup farklı ülkelerin ulusal yeterlilik sistemlerini ve çerçevelerini sekiz ortak Avrupa referans seviyesi aracılığıyla ilişkilendirmeyi hedefleyen bölgesel bir yeterlilik çerçevesidir.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, hayat boyu öğrenmeyi geliştirmeye yönelik bir araç olarak; örgün, yaygın ve serbest öğrenme ortamlarında gerçekleşen öğrenmeleri kapsamaktadır. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinin temelini, her seviyede sahip olunması gereken asgari ortak bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlandığı sekiz seviye oluşturmaktadır. Bu seviyeler, seviye tanımlayıcısı olarak adlandırılan bilgi, beceri ve yetkinlikten oluşan öğrenme kazanımı ifadeleriyle tanımlanmaktadır.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Referans Seviyelerinde:

Bilgi: Bir iş ya da öğrenme alanına ilişkin gerçekler, ilkeler, kuramlar ve uygulamalar bütünüdür.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi bağlamında bilgi, kuramsal ve/veya olgusal olarak tanımlanmaktadır.

Beceri: Görevleri yerine getirmek ve problemleri çözmek için bilgiyi kullanma ve uygulama yeteneğidir.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi bağlamında beceri, bilişsel beceriler (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünmeyi içeren) veya uygulama becerileri (el becerisi ile yöntem, malzeme, araç ve gereçlerin kullanımını içeren) olarak tanımlanmaktadır.

Yetkinlik: İş veya öğrenme ortamlarında, mesleki ve kişisel gelişimde bilgi ve becerileri kullanmaya yönelik kanıtlanmış yetenek ve kişisel, sosyal ve/veya yöntem bilimsel yeteneklerdir.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi bağlamında yetkinlik; sorumluluk ve bağımsızlık (otonomi) anlamında tanımlanmaktadır.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi  Seviye Tanımları Tablosu:

1.    SEVİYE BİLGİ Temel genel bilgi
BECERİ Basit görevleri yerine getirmek için gerekli temel beceriler
YETKİNLİK Yapılandırılmış   ortamlarda   doğrudan   gözetim   altında   çalışmak   veya öğrenmek
2.    SEVİYE BİLGİ Bir çalışma veya öğrenme alanına ilişkin temel olgusal bilgi
BECERİ Basit kuralları ve araçları kullanarak alışılagelmiş (rutin) sorunları çözmek ve görevleri yerine getirmek amacıyla gerekli bilgiyi kullanmak için ihtiyaç duyulan temel bilişsel ve uygulamalı beceriler
YETKİNLİK Bir miktar özerkliğe sahip olarak gözetim altında çalışmak veya öğrenmek
3.    SEVİYE BİLGİ Bir çalışma veya öğrenme alanında yer alan olgulara, ilkelere, süreçlere ve genel kavramlara ilişkin bilgi
BECERİ Bir çalışma veya öğrenme alanında temel yöntemler, araçlar, gereçler ile bilgiyi seçerek ve uygulayarak sorunları çözmek ve görevleri tamamlamak için gerekli bilişsel ve uygulamalı beceriler dizisi
YETKİNLİK Çalışma veya öğrenmeye ilişkin görevlerin gerçekleştirilmesi için sorumluluk almak. Sorunların çözümünde mevcut koşullara göre davranışlarını uyarlamak.
 

4.    SEVİYE

BİLGİ Bir çalışma veya öğrenme alanında geniş kapsamlı teorik (kuramsal) ve olgusal bilgi.
BECERİ Bir çalışma veya öğrenme alanındaki belirli sorunlara çözüm üretmek için gerekli bilişsel ve uygulamalı beceriler dizisi.
 

YETKİNLİK

Genellikle öngörülebilen ancak değişikliğe tabi çalışma veya öğrenme ortamlarında yönergeler doğrultusunda kendi kendini yönetmek. Çalışma veya öğrenme faaliyetlerini değerlendirmek ve geliştirmek için bir miktar sorumluluk alarak başkalarının gerçekleştirdiği alışılagelmiş (rutin) işleri denetlemek.
5.    SEVİYE BİLGİ Bir çalışma veya öğrenme alanında geniş kapsamlı, özelleşmiş, olgusal ve teorik (kuramsal) bilgi; söz konusu bilginin sınırları hakkında farkındalık.
BECERİ Soyut  sorunlara  yaratıcı  çözümler  geliştirmek  için  gerekli  olan  geniş kapsamlı bilişsel ve uygulamalı beceriler dizisi.
YETKİNLİK Öngörülemeyen değişikliklerin var olduğu çalışma veya öğrenme faaliyetlerine ilişkin ortamlarda yönetim ve gözetim sergilemek. Kendisinin ve başkalarının performansını değerlendirmek ve geliştirmek.
6.    SEVİYE BİLGİ Bir çalışma veya öğrenme alanında teori (kuram) ve ilkeleri eleştirel bir yaklaşımla anlamayı içeren ileri düzeyde bilgi.
BECERİ Özelleşmiş bir çalışma veya öğrenme alanında karşılaşılan karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli ileri düzey becerileri uzmanlık ve gelişim göstererek sergilemek.
YETKİNLİK Öngörülemeyen çalışma veya öğrenme ortamlarında karar vermek için sorumluluk alarak karmaşık teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetmek. Bireylerin veya grupların mesleki gelişimini yönetmek için sorumluluk almak.
 7.    SEVİYE BİLGİ Bir kısmı bir çalışma veya öğrenme alanında önde gelen bilgiler olan ve özgün düşünce ve/veya araştırmalara temel teşkil eden oldukça özelleşmiş bilgi. Bir alandaki ve farklı alanlar arasındaki etkileşime ilişkin bilgiye yönelik konularda eleştirel farkındalık.
BECERİ Yeni bilgi ve işlemler geliştirmek ve farklı alanlara ait bilgileri bütünleştirmek amacıyla yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gerekli özelleşmiş sorun çözme becerileri.
YETKİNLİK Karmaşık öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren çalışma veya öğrenme ortamlarını yönetmek ve dönüştürmek. Mesleki bilgi ve uygulamalara katkıda bulunmak için ve/veya çalışma gruplarının stratejik performanslarını değerlendirmek için sorumluluk almak.
 8.    SEVİYE BİLGİ Bir çalışma veya öğrenme alanının en ileri ucunda ve farklı alanlar arasındaki arayüzde yer alan bilgi.
BECERİ Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde karşılaşılan önemli problemleri çözmek ve mevcut bilgi ile mesleki uygulamaları genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli sentez ve değerlendirmeleri içeren özelleşmiş ve en ileri düzeydeki beceri ve teknikler
YETKİNLİK Önemli ölçüde yetki, yenilik, özerklik, bilimsel ve mesleki bütünlük sergilemek. Araştırma içeren çalışma veya öğrenme ortamlarında ön planda olan yeni düşüncelerin veya süreçlerin gelişimini sağlamak için sürekli bağlılık sergilemek.

1 OCAK 2017 İTİBARİYLE BELGE ZORUNLULU BAŞLADI

1 OCAK 2017 İTİBARİYLE BELGE ZORUNLULU BAŞLADI

Yeterlilik Belgesiz İşçi Çalıştırana Para Cezası Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan, 1 Ocak 2017’den itibaren zorunluluk kapsamındaki mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran işverenlere, kişi başına 527 lira idari para cezası kesileceğini söyledi.

MYK tarafından düzenlenen Ankara İnsan Kaynakları Platformu toplantısında konuşan Ceylan, çalışma hayatına nitelikli iş gücü kazandırılması için kurum olarak yoğun bir çaba gösterdiklerini dile getirdi.

“Mesleki yeterlilik belgesi, çalışanları mıza, işverenlerimize, ülkemizde çalışma hayatına büyük avantajlar sağlamaktadır. Öncelikle bu belgeler için yapılan teorik ve pratik sınavlarda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ölçme ve değerlendirme yapıldığından iş kazalarının azalmasını sağlar. İcra edilen mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücünün istihdamını kolaylaştırır. Üretimde verimliliği artırır, ürün ve hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlar. Kariyer hareketliliğini destekler. İşverenler, belge zorunluluğu getirilen mesleklerde belgeli kişileri istihdam ederek cezai müeyyidelere maruz kalmaz.”

Mesleki yeterlilik belgesi olanların ortaöğretim kurumlarında eğitici olarak görev alabileceklerini de anımsatan Ceylan, işverenler için de 4854 aya kadar prim desteği sağlandığını vurguladı. Yeterlilik belgesi almak için başvuranlara MYK tarafından büyük kolaylık sağlandığını da ifade eden Ceylan, 2017 yılı sonuna kadar tehlikeli ve çok tehlikeli işlere ilişkin mesleklerde belge ile sınav ücretini, diğer mesleklerde ise sadece sınav masraflarını karşıladıklarını aktardı.

Yeterlilik belgesini vermek için uluslararası akreditasyona sahip 56 kuruluşu yetkilendirdiklerini, bu kuruluşların bir yılda 600 bini kişiye sınav yapabilecek kapasitesinin bulunduğunu söyleyen Ceylan, aralarında kamu kurumlarının da bulunduğu 70 kuruluşun yetkilendirme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Sınav ve belgelendirme kuruluşu olmak isteyen kurumlar için düzenledikleri 13 seminerde, 800 kişiye eğitim verildi ği aktaran Ceylan, bugüne kadar 75 bin 289’u tehlikeli mesleklerde olmak üzere toplam 94 bin 21 kişinin mesleki yeterlilik belgesi aldığını bildirdi.

6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında 48 meslekte yeterlilik belgesini zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Ceylan, bu mesleklerden 17’sinin inşaat, 7’sinin otomotiv, 20’sinin metal ve enerji, 4’ünün de elektrik-elektronik sektörlerinde yer aldığını anlattı.

BELGESİZ İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARA CEZA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde yer alan mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayanların çalıştırılamayacağına, belgesiz işçi çalıştıran işverenlere de para cezası uygulanacağına işaret eden Ceylan, şöyle konuştu:

“1 Ocak 2017 yılı sonrasında zorunluluk kapsamındaki mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran işverenlere kişi başı 527 lira idari para cezası uygulanacaktır. Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belgelendirme masraflarının zorunluluk getirilen mesleklerde işsizlik sigortası fonundan, diğer mesleklerde de Avrupa Birliği fonlarından karşılanması sağlanmıştır. Bu kapsamda 51 bin 921 kişinin yaklaşık 31 milyon lira tutarındaki belge masrafları karşılanmıştır. MYK, belge zorunluluğuna ilişkin düzenlemelerle birlikte ortaya çıkacak olası mağduriyetleri önlemek için de bir takım teşvik mekanizmaları geliştirdiğini böylece görüyoruz.”

Ceylan, mesleki yeterlilik belgesi sayısını kısa vadede 150 bine, 48 olan zorunluluk kapsamındaki meslek sayısını ise 115’e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Hizmetleri e-Devlet Kapısında

Mesleki Yeterlilik Kurumu Hizmetleri e-Devlet Kapısında

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile e-Devlet Kapısı arasında 18.01.2017 tarihinde başlatılan entegrasyon çalışmaları tamamlanmış, Kurum web sitemiz üzerinden vatandaşlara sunulan hizmetlere www.turkiye.gov.tr adresinden de erişim açılmıştır.

Bu entegrasyon ile, Mesleki Yeterlilik Kurumu web sitesinden ve portalından erişilebilen “Belge Durumu, Teşvik ve Hibe Sorgulama”, “Belge Vermeye Yetkili Kuruluşlar ve Ücret Tarifeleri”, ”MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama”, ”MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama” ve “Sınav Geçmişi Sorgulama” hizmetlerine artık e-devlet kapısı üzerinden de kolaylıkla erişilebilecektir.

18.01.2017 tarihinde başlatılan entegrasyon çalışmaları kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve TÜRKSAT ile üçlü protokol imzalanmış ve çalışmalar 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak söz konusu hizmetler e-devlet üzerinden de kullanıma açılmıştır.

Kurumumuzun yürütmekte olduğu diğer faaliyetlere ilişkin entegrasyon çalışmaları ise devam etmektedir.

Myk logo yatay e devlet logo

MYK Erzurum’da Ulusal Yeterlilik Sistemi ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Belge Zorunluluğu ile İlgili Bilgilendirme Yaptı.

MYK Erzurum’da Ulusal Yeterlilik Sistemi ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Belge Zorunluluğu ile İlgili Bilgilendirme Yaptı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 30.03.2017 tarihinde MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Sayın Mehmet ORDUKAYA, Uzman Yardımcısı Burcu GÜNŞEN’in katılımıyla Erzurum’da, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde iş dünyasının geniş katılımı ile Ulusal Yeterlilik Sistemi ve MYK Belgesi Belge Zorunluluğu Kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Sayın Mehmet ORDUKAYA, katılımcıların yoğun ilgi ile dinlediği Mesleki Yeterlilik Kurumu ile ilgili sistemi ve sistemin getirilerini anlatan sunumu ile katılımcıların sorularını cevapladı.

BELGE LOGO VE MARKA KULLANIMI

BELGE LOGO MARKA KULLANIMI

Belge Kullanım Şartları

 • Personel belgelendirme kapsamında verilmiş olunan belgeler sadece ve sadece belge sahipleri için geçerlidir. Belge sahibi dışında herhangi bir şekilde başka bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz. Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.

 • Belgeyi kullandırma hakkı DOĞUPER’ e aittir. DOĞUPER tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde DOĞUPER belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkisine sahiptir.

 • Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları DOĞUPER’ in web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadır.

 • Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, DOĞUPER tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları DOĞUPER’ e sunacaktır.

 • Belge geçerlilik süresi içinde ilgili belgelendirme programlarında yeniden bir değerlendirme gerektirecek değişiklik yapılması durumunda, DOĞUPER’ in belgelendirilmiş kişilerin değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve sağlamak için gerektiğinde yeniden belgelendirme yapacağını bilmekle,

 • Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi DOĞUPER’ e iade edecektir.

 • Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalacaktır.

 • Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son verecek ve DOĞUPER tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade edecektir.

 • Belgenin iptal edilmesi durumunda DOĞUPER belge sahibinin web sayfasındaki kişisel hesaplarını kapatacaktır.

 • Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için DOĞUPER tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirecektir.

 • Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmayacak ve doğru olmayan beyanlarda bulunmayacaktır.

 • Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak DOĞUPER’ e bildirecek ve güncelliğini sağlayacaktır.

 • DOĞUPER tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uyacaktır.

Logo ve İşaret Kullanım Şartları

 • DOĞUPER logosunu belge sahibi, şahsi materyali kabul edilebilecek yayın ve tanıtım broşürleri, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basabilir. Bunlar dışında logoyu üzerinde şahsi bilgileri yanı sıra herhangi bir firma bilgileri de taşıyan bir yayın ve tanıtım broşürü, internet sitesi ve kartvizit vs. üzerine basamaz kullanamaz.

 • Logo/işaret sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

 • Logo/işaretlerin kullanıldığı tüm yerlerde, logo/işaretlerin ürüne/hizmete ait olmadığı sadece çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir.

 • Belge sahibi personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/işaret kullanımını durduracaktır.

 • Belge sahibi personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

 • Belge almaya hak kazanmış personelin Yeterlilik Sınav Belgesinde DOĞUPER logosu yer almaktadır. Belgelendirilen personelin talep etmesi durumunda logo örnekleri DOĞUPER tarafından gönderilir.

 • Gönderilen logolar da izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılamaz. Renkleri ve yazı karakterleri değiştirilemez.

 • Kurum logosu dışında TÜRKAK işareti ve/veya MYK logosu tek başına belge sahibine verilmez. DOĞUPER logosu, TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar  DOĞUPER’ den temin edilmelidir.

 • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakta yükümlüdürler.

 • Logoların ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda DOĞUPER bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir. Konu ile ilgili faaliyetlerin başlatılmaması durumunda yasal önlem alacaktır.

DOĞUPER’ nin yükümlülükleri

 1. Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim,  belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları DOĞUPER’ in web sayfasında bildirmekle,

 1. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve gerekirse yeniden belgelendirme yapmakla,

 1. Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,

 1. Belgelendirme prosesi sırasında veya başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişinin haricindeki kaynaklardan elde edilen bilgileri, kanunlar bilgilerin ifşa edilmesinin zorunlu kılmadığı sürece, bireyin ( başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişinin ) yazılı onayı olmaksızın ifşa etmemekle,
 2. Faaliyetlerimiz gereği proseslerde elde ettiğimiz, kişilere ait tüm bilgi ve belgelerin gizliliğini korumak adına, belgelendirme sürecinde yer alan tüm personele tarafsızlık ve gizlilik hükümlerini içeren yasal olarak uygulanabilir “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı “ imzalatmakla,
 3. Gizli bilgileri kanunlar gereği ifşa etmek zorunda olduğu durumlarda, ilgili kişi kanunlarca aksi belirtilmediği sürece, hangi bilgilerin ifşa edileceği konusunda bilgilendirmekle,
 4. Adayların ve Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür

Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesinde yetkili mahkeme olarak T.C mahkemelerini kabul ederler.

SINAV SİSTEMİ VE İÇERİKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

TEORİK SINAV

 

 • Sınav esnasında
 1. a) Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları,
 2. b) MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları,
 3. c) Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar,

ç) Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçlar.

Bulunması ve kullanılması yasaktır. Bulunduran ve kullanan adayların sınavları geçersiz sayılır.

 • Adayların sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkartılır ve sınavları geçersiz sayılır.
 • Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır. Birbirleriyle yardımlaşan ve konuşan adaylara kopya işlemi uygulanır.
 • Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum tutanak ile kayıt altına alınır ve bu adayların sınavı geçersiz sayılır. Değerlendirici(ler) veya gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk tamamen adaylara aittir.
 • Sınav süresince sınav ile ilgili açıklamaların yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulması, cevapların da aynı şekilde yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde verilmesi gerekmektedir.
 • Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
 • Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanlarından ayrılmaları yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday tekrar sınava dönemez ve ilgili sınavdan başarısız olmuş sayılır.
 • Her sorunun sadece 1 doğru cevabı bulunmaktadır.
 • Soru kitapçığında cevaplanmamış soru bırakmayınız. Yanlış cevaplar doğru cevapların puanını azaltmayacaktır.
 • Aynı soruda birden fazla şıkkı işaretlemeniz halinde cevabınız yanlış sayılacaktır.

 

PERFORMANS SINAVI

  

 • Sınav esnasında
 1. a) Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları,
 2. b) MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları,
 3. c) Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar,

ç) Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçlar.

Bulunması ve kullanılması yasaktır. Bulunduran ve kullanan adayların sınavları geçersiz sayılır.

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal ettiği ve bu nedenle kendilerini veya sınav alanında bulunan diğer kişileri tehlikeye düşürdüğü değerlendirici tarafından tespit edilen adayların sınavları durdurulur. Söz konusu adaylar sınavdan başarısız sayılır.
 • Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavın sonucunu etkileyebilecek sorular soramaz.
 • Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav değerlendiricisi tarafından sonlandırılır. Ek süre verilmez.
 • Sınav süresince adaylar sınav değerlendiricilerinin tüm talimatlarına uymalıdır.
 • Mecbur kalınmadıkça sınava ara verilmez. Ara verilecekse süreci sınav değerlendiricisi belirler.
 • Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır ve sınavdan başarısız sayılır.
 • Aday sınav süresince alanda sigara, pipo, puro vb. tütün ve tütün mamülleri kullanamaz.
 • Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.

 MÜLAKAT SINAVI

 

 • Sınav esnasında;
 1. a) Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları,
 2. b) MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları,
 3. c) Tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. bilgisayar özelliği olan cihazlar,

ç) Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, dergi, gazete, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, cetvel, pergel, açıölçer, vb. araçlar.

Bulunması ve kullanılması yasaktır. Bulunduran ve kullanan adayların sınavları geçersiz sayılır.

 

 • Aday mülakat sınavı süresince, sınav değerlendiricisine ( tamam mı, doğru mu vb.) sınavın sonucunu etkileyebilecek sorular soramaz.
 • Sınav genel kurallarına aykırı davranan adaylar sınavdan çıkartılır.
 • Aday sınav süresince sınav alanında sigara, pipo, puro vb. tütün mamulleri kullanamaz.
 • Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.

 

SINAV ŞARTNAMESİ

 • AMAÇ:

 Personel Belgelendirme kapsamımızda, ölçme-değerlendirme ve sonuçların değerlendirilmesi faaliyetlerini tanımlamaktır.

2.0 UYGULAMA:

 • Sınavlar değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (T) ve performansa dayalı sınav (P) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
 • Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
 • Belge almaya hak kazanamayan adaylara talep etmesi durumunda başarılı oldukları birimler ile ilgili DOĞUPER Genel Müdürü tarafından imzalanmış yazı verilir.
 • Sınavın, teorik ya da performansa dayalı bölümünden veya her iki bölümünden de başarısız olan aday bir (1) yıl içerisinde başvurması halinde, başarısız olduğu bölümde yer alan birim, birimlerin bazılarından ya da birimlerin tümünden herhangi bir ücret ödemeden sınava bir kez daha tekrar girebilir.
 • Bir yıldan daha fazla ara verilmesi durumunda, adayın tüm birimlerden sınava girmesi gerekmektedir.
 • Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulacak ve yanlış cevaplar değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.
 • Birimlerdeki teorik sınav sorularının her biri kendi birimi içinde eşit puana sahiptir.
 • Birimlerdeki performans sınavlarında kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.
 • Teorik sınavlar çoktan seçmeli 4 seçenekli olarak yapılır.
 • Performans sınavları “Performans Sınavı Kontrol Liste”leri üzerinden “Sınav Senaryo”larına uygun olarak yapılır.
 • Teorik sınavlarda adaylardan teorik “Sınav Kitapçık” larındaki sorulara göre cevaplarını kendilerine verilen cevap kağıtlarının üzerine işaretlemeleri beklenir. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmeli, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
 • Performans sınavlarında ilgili sınav biriminde varsa kritik olarak belirlenmiş soruları başaramayan aday ilgili birim sınavından başarılı olamaz.
 • Teorik sınavlar için sınav süreleri ilk sefer girecek adaylar için ilgili birimlerinin toplam süreleri kadardır.
 • İlk defa sınava girecek adayların teorik sınavları için tek oturumda sınav yapılacaktır.
 • Başarılı olamadıkları ilgili zorunlu birimlerden adayların tekrardan sınava girmeleri durumunda gerek görülürse sınav salonundaki sınav tiplerine göre sınavlar birim bazlı oturumlar şeklinde yapılacak ve her oturum arasına 10 dakika zaman konulacaktır.
 • Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında da performans sınavını yapan sınav değerlendiricisinin ataması Personel Belgelendirme Müdürü tarafından kontrol edilecektir.
 • Adayların son iki yıl içinde eğitim faaliyetlerin bulunmuş olan sınav değerlendiricileri adayların sınavlarını gerçekleştiremez. Eğer sınav yapılmışsa iptal edilir.
 • Sınavların oluşturulması, ölçme değerlendirmeye ilişkin tüm şartlar ve adayların başarı şartları aşağıdaki tablolara göre yapılacaktır.

AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik

 Sınav

(T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 240
A2 X X X 60 60 80 EN AZ 20 Mülakat Sınavı Kontrol Listesi  

Performans Sınavı Kontrol Listesi

40 15
Toplam 25 50

ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 70 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 180
A2 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10
Toplam 10 20

ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 180
A2 X X 60 80 EN AZ 25 Performans Sınavı Kontrol Listesi 50
Toplam 30 60

BETONARME DEMİRCİSİ SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

 

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik

 Sınav

(T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Mülakat Sınavı

(T2)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 240
A2 X X X 60 60 80 EN AZ 20 Mülakat Sınavı Kontrol Listesi Performans Sınavı Kontrol Listesi 40 15
Toplam 25 50

BETONCU SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 20
A2 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40 210
Toplam 25 50 230

DUVARCI SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 20
A2 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40 210
Toplam 25 50 230

İNŞAAT BOYACISI SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 120
A2 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40
Toplam 25 50

 ISI YALITIMCISI SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi 20 180
A2 X X 60 80 EN AZ 8 Performans Sınavı Kontrol Listesi 16
Toplam 38 36

 İSKELE KURULUM ELEMANI SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 15 Performans Sınavı Kontrol Listesi 30 240
A2 X X 60 80 EN AZ 40 Performans Sınavı Kontrol Listesi 80
Toplam 55 110

 PANEL KALIPÇI SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi 20 30
A2 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40 300
Toplam 30 60 330

 SERAMİK KARO KAPLAMACISI SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 240
A2 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40
Toplam 25 50

 SIVACI SEVİYE 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav

(T1)

Performansa

 Dayalı

Sınav(P1)

Teorik

Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik

Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı

Sınav(P1)

A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 180
A2 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40
Toplam 40 80

 TÜNEL KALIPÇI SEVİYE 3 

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 300
A2 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40
Toplam 25 50

 İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Mülakat (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Mülakat

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Mülakat

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Mülakat

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi 20 60
A2 X 60 Performans Sınavı Kontrol Listesi
Toplam 10

 ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X X 60 80 EN AZ 5 Performans Sınavı Kontrol Listesi 10 270
A2 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi 40
Toplam 25 50

 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI

 A) ZORUNLU BİRİMLER

11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

a- (T1) Teorik Sınav

A1 yeterlilik birimi için T1 teorik sınav yöntemi uygulanır. Uygulanacak T1 sınavı, 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır, soru başına 2 dk. süre verilir. T1 sınav soruları DOĞUPER soru bankasından seçilen 10 sorudan oluşur. Her soru eşit ağırlıktadır. T1 sınavından başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir.

b- Performansa Dayalı Sınav

A1 yeterlilik birimi için performansa dayalı sınav uygulanmamaktadır.

 1. B) SEÇMELİ BİRİMLER

11UY0014-3/B1 Metal – Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum (131)

11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum (141)

a-  (T1) Teorik Sınav

 • Her bir seçmeli birim için, adaylara 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Ulusal Yeterliliğinde belirtilen T1 sınav yöntemi ile 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır.
 • Meslekî bilgi sınavı, yeterlilik sınavında kullanılan kaynak işlemiyle ilgili yeterlilik birimindeki öğrenme çıktılarını kapsar. T1 sınavı için soru başına ortalama 2 dk. süre verilir. T1 sınavı DOĞUPER soru bankasından seçilen 10 soruluk test sınavı şeklinde yapılır.
 • Her soru eşit puandadır. T1 sınavından başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir.

b-  (P1) Performansa Dayalı Sınav

Standartta belirtilen sınav parçaları üzerinde uygulama yaptırılır.

TS EN ISO 9606-2 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 2: Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları Kaynakçı EN-ISO-15609-1’e göre hazırlanmış bir pWPS’e (Taslak kaynak prosedür şartnamesi) veya WPS’ye (Kaynak prosedür şartnamesi) göre tüm öğrenme çıktılarını kapsayan pratik sınava tabi tutulur. Sınav parçası için kaynak süresi imalat şartlarındaki çalışma süresine uymalıdır. Başarı Ölçütü: TS EN ISO 10042+AC’ye göre, sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluğu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Eğme deneyi sonucunda herhangi bir yönde 3’mm den daha büyük bir çatlak olmamalıdır. Deney esnasında deney numunesinin kenarında görünen çatlağın yetersiz nüfuziyet cüruf veya başka çatlaktan kaynaklandığına dair bir delil yoksa sınav değerlendirmesinde göz ardı edilmelidir. Kaynakçının sınav parçasındaki kusurları izin verilen azami değerleri geçtiği belirlenirse, kaynakçının yeterliliği onaylanmaz: Tahribatsız muayene için ilgili kabul kriterlerine atıf yapılmak zorundadır. Belirtilen prosedürler tüm tahribatlı deneyler ve tahribatsız muayeneler için kullanılmalıdır.

 1. C) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinin sınavlarından başarılı olunması zorunludur. Tüm birimlerden başarılı olamayan adayın başarılı olamadığı birimlerden bir (1) yıl içinde tekrar sınava girme hakkı vardır ve adaya, başarılı olduğu birimlere ilişkin başarı belgesi verilir.

DOĞUPER dışındaki işyerlerinde uygulamalı performans sınavı yapılması durumunda, işyeri çalışma şartlarına, makine, ekipman ve benzeri donanımlara uygun uygulamalı performans sorusu hazırlanacaktır.

 1. D) REFERANSLAR

Kaynakçı sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan standartlar aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standartları; 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 Ulusal Yeterlilik

Değerlendirme Standartları; TS EN ISO 10042+AC

TS EN ISO 9606-2 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı- Ergitme Kaynağı-Bölüm 2: Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları Kaynakçı

ÇELİK KAYNAKÇISI

 1. A) ZORUNLU BİRİMLER

11UY0010-3/A1 KAYNAK İŞLEMLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

a- Teorik Sınav

A1 yeterlilik birimi için T1 teorik sınav yöntemi uygulanır. Uygulanacak T1 sınavı, 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır, soru başına 2 dk. süre verilir. T1 sınav soruları DOĞUPER soru bankasından seçilen 10 sorudan oluşur. Her soru eşit ağırlıktadır. T1 sınavından başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir.

b- Performansa Dayalı Sınav

A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

 1. B) SEÇMELİ BİRİMLER

 

11UY0010-3/B1 –  Elektrotla Ark Kaynağı (111)

11UY0010-3/B3 –  Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)

11UY0010-3/B5 –  Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

11UY0010-3/B6 –  Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

11UY0010-3/B7 –  Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)

11UY0010-3/B8 –  Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)

11UY0010-3/B9 –  Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

11UY0010-3/B14 – Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

a- Teorik Sınav

 • Her bir seçmeli birim için, adaylara 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Ulusal Yeterliliğinde belirtilen T1 sınav yöntemi ile 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır.
 • Meslekî bilgi sınavı, yeterlilik sınavında kullanılan kaynak işlemiyle ilgili yeterlilik birimindeki öğrenme çıktılarını kapsar. T1 sınavı için soru başına ortalama 2 dk. süre verilir. T1 sınavı DOĞUPER soru bankasından seçilen 10 soruluk test sınavı şeklinde yapılır.
 • Her soru eşit puandadır. T1 sınavından başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir.

b- Performansa Dayalı Sınav

Standartta belirtilen sınav parçaları üzerinde uygulama yaptırılır. TS EN ISO 9606-1 standardı 5. bölümde belirtilen temel değişkenler ve yeterlilik kapsamına göre 6.bölümde belirtilen yol izlenerek sınav yapılır. Kaynak yaparken adayın performansı ve kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 standardı 6.4’e göre muayene edilir ve değerlendirilir. EN ISO 5817’ye göre, sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluğu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Yanma oluğu 0, 5 mm’yi geçmemelidir. Uygulama sınavının süresi imalat şartları altında kullanılan süreye karşılık gelmelidir.

 1. C) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinin sınavlarından başarılı olunması zorunludur. Tüm birimlerden başarılı olamayan adayın başarılı olamadığı birimlerden bir (1) yıl içinde tekrar sınava girme hakkı vardır ve adaya, başarılı olduğu birimlere ilişkin başarı belgesi verilir.

DOĞUPER dışındaki işyerlerinde uygulamalı performans sınavı yapılması durumunda, işyeri çalışma şartlarına, makine, ekipman ve benzeri donanımlara uygun uygulamalı performans sorusu hazırlanacaktır.

 1. REFERANSLAR

Kaynakçı sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan standartlar aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standartları; 11UY0010-3, Çelik Kaynakçısı Seviye 3 Ulusal Yeterlilik

Değerlendirme Standartları; EN ISO 5817,

TS EN ISO 9606-1 “Kaynakçıların ergitme kaynağı yeterlilik sınavı-çelikler” standardı

KAYNAK OPERATÖRÜ

 

 1. A) ZORUNLU BİRİMLER

11UY0014-3/A1 Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

a- Teorik Sınav

A1 yeterlilik birimi için T1 teorik sınav yöntemi uygulanır. Uygulanacak T1 sınavı, 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınavdır, soru başına 2 dk. süre verilir. T1 sınav soruları DOĞUPER soru bankasından seçilen 10 sorudan oluşur. Her soru eşit ağırlıktadır. T1 sınavından başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir.

b- Performansa Dayalı Sınav

Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

 

 1. B) SEÇMELİ BİRİMLER

11UY0016-4/B2 –  Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

11UY0016-4/B3 –  Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

11UY0016-4/B4 –  Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)

11UY0016-4/B5 –  Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

11UY0016-4/B7 –  Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (121)

 

a- Teorik Sınav

 • Her bir seçmeli birim için, adaylara 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı Ulusal Yeterliliğinde belirtilen T1 sınav yöntemi ile 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır.
 • Meslekî bilgi sınavı, yeterlilik sınavında kullanılan kaynak işlemiyle ilgili yeterlilik birimindeki öğrenme çıktılarını kapsar. T1 sınavı için soru başına ortalama 2 dk. süre verilir. T1 sınavı DOĞUPER soru bankasından seçilen 10 soruluk test sınavı şeklinde yapılır.
 • Her soru eşit puandadır. T1 sınavından başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir.

 

b- Performansa Dayalı Sınav

Standartta belirtilen sınav parçaları üzerinde uygulama yaptırılır.

(P1) Kaynak metodu ile ilgili cihaz programlama: Cihaz programlama verilerini içeren bir sınav yapılır.

(P2) Kaynak Operatörü onaylanmış bir Kaynak Prosedür Şartnamesi’ne (WPS) göre tüm öğrenme çıktılarını kapsayan pratik sınava tabi tutulur.

Değerlendirme Materyali: TS EN ISO 14732 standardı 4. bölümde belirtilen temel değişkenler ve onay aralıklarına göre onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesi’ne (WPS) göre hazırlanmış kontrol listesi.

Puanlama: Kontrol listesindeki kriterlere göre puanlama yapılır.

Başarı Ölçütü: Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.

 1. C) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu yeterlilik birimi ile B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinin sınavlarından başarılı olunması zorunludur. Tüm birimlerden başarılı olamayan adayın başarılı olamadığı birimlerden bir (1) yıl içinde tekrar sınava girme hakkı vardır ve adaya, başarılı olduğu birimlere ilişkin başarı belgesi verilir.

DOĞUPER dışındaki işyerlerinde uygulamalı performans sınavı yapılması durumunda, işyeri çalışma şartlarına, makine, ekipman ve benzeri donanımlara uygun uygulamalı performans sorusu hazırlanacaktır.

 1. REFERANSLAR

Kaynakçı sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan standartlar aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standartları; 11UY0016-4 Kaynak Operatörü Seviye 4 Ulusal Yeterlilik

Değerlendirme Standartları; TS EN ISO 14732 Kaynak Personeli- Metalik Malzemelerin Tam Mekanize ve Otomatik Ergitme Kaynağı İçin Kaynak Operatörlerinin ve Direnç Kaynak Ayarcılarının Yeterlilik Sınavı

DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3

 1. A) ZORUNLU BİRİMLER

11UY0010-3/A1 KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

a- Teorik Sınav

İlave öğrenme çıktısı ve A1 zorunlu yeterlilik birimlerinden T1 adlı yazılı teorik birer sınav yapılır. Sınavda her bir soru için 2 dk. süre verilir. İlave öğrenme çıktısı zorunlu yeterlilik biriminden 20 adet A1 zorunlu yeterlilik biriminden ise 10 adet soru sorulur. Sorular DOĞUPER soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için ilave öğrenme çıktısı zorunlu yeterlilik birimi sınavından en az 70 puan, A1 zorunlu yeterlilik birimi sınavdan ise en az 50 puan alması gerekir.

b- Performansa Dayalı Sınav

İlave öğrenme çıktısı ile A1 zorunlu yeterlilik birimlerinden performansa dayalı sınav yapılmamaktadır.

 1. B) SEÇMELİ BİRİMLER

 

11UY0010-3/A2 –  Doğal Gaz Teknik Esasları

11UY0010-3/B1 –  Elektrotla Ark Kaynağı (111)

11UY0010-3/B9 –  Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

11UY0010-3/B14 – Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

a- Teorik Sınav

Yeterlilik birimlerinin her birinden T1 adlı yazılı teorik bir sınav yapılır. Sınavlarda her bir soru için 2 dk. süre verilir ve 10’ ar adet soru sorulur. Sorular DOĞUPER soru bankasından rastlantısal olarak seçilir. Her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 50 puan alması gerekir.

b- Performansa Dayalı Sınav

B1,B9,B14 seçmeli yeterlilik birimlerinin her birinden P1 adlı performansa dayalı birer sınav yapılır. B1,B9,B14 seçmeli yeterlilik birimlerinin performansa dayalı sınavları, TS EN ISO 9606 -1 standardına göre yapılır. Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4’e göre muayene edilir ve değerlendirilir. Adayın kaynak yaparken sergilediği performans DOĞUPER performans değerlendirme formuna göre değerlendirilir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir. Ayrıca, EN ISO 5817’ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluğu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Yanma oluğu 0,5 mm’yi geçmemelidir

 1. C) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Adayın A grubu zorunlu ve B grubu seçmeli yeterlilik birim/birimlerinden en az bir tanesinin sınavından geçmek ve ilave öğrenme çıktıları test sınavından da başarılı olması gerekir. Kaynak işlemleri boru kaynağı için tüm pozisyonlarda geçerli olacak bir pozisyonda (H-L045) yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılır ve her birimin değerlendirmesi de bağımsız değerlendirilir. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

DOĞUPER dışındaki işyerlerinde uygulamalı performans sınavı yapılması durumunda, işyeri çalışma şartlarına, makine, ekipman ve benzeri donanımlara uygun uygulamalı performans sorusu hazırlanacaktır.

 1. D) REFERANSLAR

11UY0033-3 Doğal gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3 sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan standartlar aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standardı ; TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 1: Çelikler

Değerlendirme Standardı ; 11UY0033-3 Doğal gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği

Pin It on Pinterest